Note for Johannes Frederik Friedenreich

I Personalhistorisk Tidsskrift, Syvende række, 3. Bind siderne 177 og frem, findes afskrift af "Familieoptegnelser af Johannes og Christian Friedenreich, Fader og Søn, Aphotekere i Aalborg"
Noterne er begyndt i 1665 og sønnen slutter dem i 1716. En lang række af dataene i denne familiegren er taget fra disse optegnelser, suppleret med data fra Lengnicks slægtsværker.Han købte den 5/5 1665 Apoteket i Aalborg af sin svigerfader, der pga. alder og jobbet som Borgmester ønskede at trække sig tilbage, og dette blev sidenhen flere gange konfirmeret af Kongen med forskellige tilføjelser vedr. rettighederne.
Fx. nævnes i den Personalhistoriske artikel følgende dato for kongens godkendelse: D. 16/9 1673 "Confirmeret af Konnig Christano Quinto". Men det er også sket fx. d. 6/7 1665. Læs mere i Bogen om De Danske Apotekere.
En del andre i familien bliver derefter apotekere i hhv. Viborg, København, Stockholm, m. fl. steder.
 
Apoteket flyttede han i 1670 til Jens Bangs Stenhus, hvor det siden har haft lokaler i mere end 300 år. (I 1997 drives der stadig et Svaneapotek i huset)
 
I Bogen "Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg", side 346-347, står at skiftet efter hans død beløb sig tl 21.325 Rdlr. 14 Sk., der skulle deles mellem Enken og Børnene (8 levende).
 
I Bogen "De ædle Druer - Vinhandlere i Aalborg" - af Sigurd Müller (i Aalborg bogen 1992) står:"Efter Købmand Jens Bangs død i 1644 og et par tvangsaktioner blev stenhuset i 1665 lejet og seks år senere købt af apoteker Johannes Frederik Friedenreich, som indrettede apotek i de tidligere købmandsboder i stueetagen. Han havde sammen med bevilligen til apotek desuden fået tilladelse til at holde vinkælder og sælge krydderier og urter. Det var almindeligt, at apotekere også solgte vin og brændevin, og meget tyder på, at vinhandelen har haft et betydeligt omfang, når det a
ngives, at da apotekeren i 1690 døde, fandtes der i hans kælder 5.000 liter vin og 2.000 liter brændevin, de fleste tilsat forskellige helbredende urter."I Vor Frue kirke i Aaborg hænger stadig i 1997 et Epitafium over ham og hans hustru. Det hænger østligt i det venstre sideskib (set fra indgangen) og er et stort Krucifiks. Det er ret forvitret. På venstre tavle findes mindeord om Friedenr
eich på latin og på den højre tavle om hustruen Magdalene Calow på dansk, mens den nederste tavle rummer navnene på ders 15 børn, samt vers fra Davids 128. salme.
Fra Svend B. Olesens bog om Vor Frue Kirke i Aalborg, side 126:
Venstre tavle oversat til dansk:
JOHANNES FRIEDENREICH
Hostener af Fødsel, fordum meget erfaren Chemiker og
Apotheker i Aalborg som af tra Brødre Først født, først
betalte Naturen sin Gield. Fader til femten Børn, men
mere end hans første Datter var Ingen ham Kjær, ej hel-
ler var Nogen ham Kilden til bittere Sorg, som jo høiere
hun elskede ham desto høiere saarede ham, dersom ikke
Elisa's Ildvogn havde optaget Datteren, troer jeg Faderen ( Note: Datteren omkom, da operahuset på Amalienborg i Kbh. brændte den 19/4 1689)
med Ezechias vilde have levet femten Aar til, men ander-
ledes behagede det Himlen. Dersom Ædruelighed, dersom
Tarvelighed, Dersom Lægemidler bidrage til at forlænge
Livet, saa skulde de have gjort det her - dersom Fromhed,
Hjertets Reenhed, Afholdenhed, Velgjørenhed bidrage til at
Gjøre Livet lykkeligere saa gjorde de det her aldeles.
Han levede et Liv, om ikke langt,saa dog gehaltriigt,
saa at han kan svare til Navnet. Hos Gud er han yndefuldt mod-
taget, saa at han kan svare til Tilnavnet, Riig paa
Fred har han modtaget den evige Fred -- Farvel Van-
dringsmand: Troe man behøver ei at opreise et Epithaphium
for den som selv har stiftet sig et udødeligt Mausuleum.
Lilier skyldes dens Liig, hvis sneehvide Glands
overstraalede Lilierne, strø Roser for ham, hvis Hæder
dufter for hans Aske, som i sit489'de Alders Flor i Blom-
stertiden den 11. Mai 1690 for Verdens forkrænkelige
Blomst valgte sin uvisnelige
Tusindskjøn.
------------------
Dette monument er Gud til Ære hans Huus til Ziir sin
salig Huusbonde og sig Selv til Christelig Eftermæle
Ladet opreise af Den Ærbaarne Himmel-salige Matrone
MAGDALENE CALOW
Som her I Aalborg af Christelige Forældre, Ædle og Welviise
DANIEL CALOW
ældste Borgemester Sammenstedtz og
METTE GRUBBE
 
--------------------------------------------------
Højre tavle:
ANNO 1647. 14 Februar Er født,Udi den Hellige Egtestand
samlet Ao 1666, 11 Martii Med Hæderlig Høyagtbare
Welerfarne Mand
JOHANNES FRIEDENREICH
Kongl. Maysz. Privilegerede
APOTHEKER
og havde med Ham Udi 24 Aars Kierlighed Plantet her til Guds
Hauge 15 Poder. Siden fra Ao 1690. 11 Mai Satt stille for sin Gud
I sin Enckesæde 11 Aar. Til Aar 1701. 28 Januarii. Da Hun Udi
Legome til en Ærefuld Opstandelse.
----------------
Nederste tavle:
Hør statdu Vandringsmand Kast verdens tant til siide,
Tag paa Din Jesum Fat Beskick dit Huus i tiide,
Paa tre ting altid Tenck saa est du vel bered,
Din Død, Guds dom, den ævig, ævig ævighed.
Saa giorde Denne Siel som Himlen Har til eye,
Huis roes I Graven blev: som Kroppen har tilLeye,
Hun ydmyghed til ziir hun Gudsfrygts Perle bar,
Et Contrafey af Dyd Mand saae i dette Kar.
-------------
Abraham
Daniel.....................Anna Cathrina
Christian................................Peter
Daniel.............................Abraham
Johannes...........Magd. Margareta
Abraham.........Julius Friedenreich
Christopher Diederich. Margareta
Mette Friedenreich...............Daniel
------------
Din
Hustrue
Skal Blive som et
Frugtsommelig Viintræ
Trint omkring dit Huus. Dine
Børn som Olie Quiste omkring dit
Bord.
See saa Bliver den
Mand Velsignet som
frygter Herren
-----------
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Aalborg grundtakst 1682
Proveniens: Rentekammeret 2215.247D: 1682-85 Kommissionsakter vedr. købstedernes økonomiske forhold :
Fra det østers af Bispensgade op med åen til rådhuset:
 
Johannes Friedenreich Apotekers ejendom, 187 rdl.
-----------------------------------------------------------------------------------

Siderne er lavet den 6-jun-2004 med GEDHTanc Version 2.29.12   © 2003